Don Ivica Puljić

srp 14, 2010 | Aktualni

A. Biografski podaci

Rođen 17. VI. 1948. na Brštaniku, općina Stolac, Hercegovina. Roditelji: Marko Puljić i Cvijeta r. Maslać.Don Ivica Puljić

1. ŠKOLOVANJE:

Osnovnu školu je pohađao 1955-1963. u Dabrici, na Brštaniku i u Crnićima – općina Stolac.

Klasičnu gimnaziju pohađao 1963-1967. god. u Humanističkoj srednjoj školi za odgoj klera ‘Ruđe Bošković’ u Dubrovniku, maturirao nakon služenja vojske 3. X. 1968. godine.
Filozofsko-teološki studij pohađao u centralnoj Visokoj Bogoslovnoj školi u Splitu 1968-1974. godine.
Za svećenika zaređen 1973. god. u Prenju, Hercegovina. Diplomirao je 29. listopada 1974. na Bogoslovnom Fakultetu u Zagrebu.
Magistrirao na Bogoslovnom Fakultetu u Zagrebu 11. ožujka 1986. godine.

2. SLUŽBE:

Kao svećenik službovao u više hercegovačkih mjesta: Dračevo, Grljevići, Trebinje, Mostar, Gabela, Hutovo i Neum.
Glavni urednik biskupijskog mjesečnika “Crkva na kamenu” od njegova pokretanja 1980. do 1985. godine.
Kao profesor predavao:
1979/80. u biskupskoj klasičnoj gimnaziji u Dubrovniku
1986-1991. na Vrhbosanskoj Visokoj Teološkoj školi u Sarajevu i u Bolu.
1987-1995. na Teološkom Institutu u Mostaru.

B. Bibliografija

– Uređivao Crkvu na kamenu kao prvi njezin glavni urednik od pokretanja do 1984. god.

– Pokrenuo (neke sveske i uredio, sam ili sa suradnicima) znanstveni zbornik pod naslovom Humski zbornik.

– U Hutovu pokrenuo izgradnju Zavičajne kuće i Lapidarija u crkvenom dvorištu.

– U Neumu u podrumskim prostorima otvorena U umjetnička Galerija 1998. god koja je 2007 ušla u sklop registrirane ustanove na razini Hercegovačko-neretvanske županije pod nazivom Muzej i galerija Neum.

– Sudjelovao na više simpozija i tribina (Zagreb, Zadar, Split, Dubrovnik, Sarajevo, Mostar, Stolac, Čapljina, Ljubuški, Ston, Ploče, Metković…)  s radovima koji obrađuju prošlost (povijest, arheologiju te etnografiju) Hrvata i Katoličke Crkve osobito na području od Neretve do Boke i brojnim drugim temama. Radovi su objavljivani u raznim zbornicima, monografijama i stručnim časopisima.

– Napisao brojne znanstveno-popularne i druge članke, osobito s područja povijesti, arheologije i etnografije u listovima najrazličitijeg karaktera u Crkva na Kamenu te povremeno pisao i u drugi listovima: Glasu Koncila, Katolički list, Vrhbosna, Hrvatsko Slovo, Dubrave hrid, Redarstvenik, Zvijezda Mora, razna glasila Matice Hrvatske, i dr. Domagoj… Čapljina

VAŽNIJI RADOVI:

God. 1980.

“Tragom benediktinaca u Hercegovini,” u: Crkva na kamenu, I/80., str. 13.

God. 1981.

“Dubrave u tursko doba”, u: Crkva na kamenu, 1/81., str.13.

God. 1984.

“Sveti Dimitrije je svetac opće Crkve!”, u: Crkva na kamenu, 4/84, str. 12-13.

God. 1985.

 „Povijesno-teološki simpozij povodom tisućljeća postojanja Trebinjske biskupije“ u: Croatica Christiana Periodica, 15, Zagreb 1985., str. 246-248.

God. 1986.

Trebinjsko-mrkanska biskupija u XIX stoljeću“ u: Studia Vrhbosnensia, I, Sarajevo, 1986., str. 91-119.

God. 1987.

U susret velikom jubileju“ u: Vrhbosna, 1/1987., str. 23-28.

God. 1988.

Prva stoljeća trebinjske biskupije“ u: Studia Vrhbosnensia, II, Sarajevo, 1988., str. 47-82.

God. 1989.

Lik nadbiskupa Stadlera prema spisima sačuvanim u Arhivu mostarskog ordinarijata“ u: Studia Vrhbosnensia, III, Sarajevo, 1989., str. 79-96.

God. 1991.

Crkvene prilike u vrijeme biskupovanja mons. Čule“ u: Za Kraljevstvo Božje, Mostar, 1991., str. 49-71.

God. 1994.

Kroz našu prošlost“ u: Hutovo, monografija, Mostar, 1994., str. 117-283.,
Život i okružje“ u: Hutovo, monografija, Mostar, 1994., str. 371-450,
Izbor iz religioznog stvaralaštva“ u: Hutovo, monografija, Mostar ,1994., str. 479-490.
Naša prezimena: korijeni i razvoj“ (skupa sa Stanislavom Vukorepom) u: Hutovo, monografija, Mostar, 1994 str. 285-370.

God. 1995.

Granice trebinjske biskupije“ u: Studia Vrhbosnensia, VII, Sarajevo, 1995., str. 443-460.
Neum, povijesna domovina Hrvata“ u: Humski zbornik, I – Neum – zavičaj i zemlja Hrvata, Neum, 1995., str. 11-110.

God. 1996.

Kroz povijest katoličkog tiska u Bosni i Hercegovini“ u: Studia Vrhbosnensia, VIII, Sarajevo, 1996., str. 7-32.
Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji“ u: Humski zbornik, II – Povijest hrvatskog Počitelja, Čapljina –   Zagreb, 1996., str. 88-150.
13.Uloga Hrvata i don Ivana Musića u Hercegovačkom ustanku“ u: Spomenica 120-te obljetnice ustanka hercegovačkih Hrvata, 1875. – 1995., Čapljina, 1996., str. 49-72.

God. 1997.

Stariji katolički sakralni objekti na području Popova“ u: Humski zbornik, III – Ravno – Popovo, Ravno – Zagreb, 1997., str. 141-162.
Hrvati dubrovačkog zaleđa“ u: Hrvatska obzorja, Split, 1997., 1, str. 107-128.

God. 1998.

Uspostava dubrovačke metropolije“ u: Tisuću godina dubrovačke nadbiskupije, Dubrovnik, 2001., str. 15-56.

God. 1999.

Stolac – sjedište kasnoantičke biskupije Sarsenterensis“ u: Humski zbornik, IV – Stolac u povijesti i kulturi Hrvata, Zagreb – Stolac, 1999., str. 93-116.
Vojvoda Musić i oslobođenje Stoca“ u: Humski zbornik, IV – Stolac u povijesti i kulturi Hrvata, Zagreb – Stolac, 1999., str.189-217.)

God. 2001.

Stradanja Hrvata tijekom Drugog svjetskog rata i poraća u istočnoj Hercegovini“, u: Humski zbornik, V, (uvodna rasprava sam, u ostalom dijelu knjige s koautorima), Zagreb, 2001.

God. 2002.

Stonsko-humska biskupija i počeci kršćanstva u Humskoj zemlji, u: Hercegovina, 8-9 (16-17), Mostar, 2002/2003., str. 23-30.
Šjor i povijest“ u: Radosni navjestitelj evanđelja, priredio Ilija Drmić, Mostar, 2002., str. 123-131

God. 2004.

Katolici donje Hercegovine i Istočna kriza“, Dubrovnik – Neum, 2004.
„Hrvati katolici donje Hercegovine i Istočna kriza – Hercegovački ustanak 1875.-1878.“ u: Humski zbornik, VII, Dubrovnik – Neum, 2004., II. (prošireno, popravljeno i popraćeno ilustracijama prethodno izdanje).
Crkvene prilike u zemljama hercega Stjepana Vukčića Kosače“ u: Fenomen „Krstjani“ u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, Sarajevo – Zagreb, 2005., str. 239-267.
Nove spoznaje o Hrvatima u Hercegovačkom ustanku (1875.-1878.)“ u: Stolačko kulturno proljeće, II.(2004.), Stolac, 2004., str. 7-24.

God. 2005.

Narodna nošnja Hrvata donje Hercegovine“ u: Hercegovina, 19/2005., Mostar, 2005., str. 183-201.
„Prilog proučavanja školstva kod Hrvata donje Hercegovine u doba osmanlijske vlade“ u: Stolačko kulturno proljeće, III.(2005.), Stolac, 2005., str. 145-154.

God. 2006.

Sarsenterska biskupija“ (u koautorstvu s dr. Antom Škegrom) u: Povijesni prilozi – historical contributions, god. 25/2006., Zagreb, 2006., str. 1-50.
The Diocese of Sarsenterensis“, (u koautorstvu s dr. Antom Škegro), Ljubljana, 2006., str. 219-241“ u: Arheološki vestnik 57/2006, Ljubljana.
Traganje za kasnoantičkom biskupijom sarsenterensis“ u: Stolačko kulturno proljeće, IV.(2006.), Stolac, 2006.,str.33-54.
Iz prošlosti dubljanskog hrvatskog pučanstva“ u: Humski zbornik, X – Dubljani, Ravno, 2006., str. 95-120.
Stradanja Hrvata u istočnoj Hercegovini tijekom Drugog svjetskog rata i poraća“, u: O žrtvama je riječ, zbornik radova III. hrvatskog žrtvoslovnog kongresa, Zagreb, 2006.

God. 2007.

Prilog pročavanju gospodarstvenih veza između donje Hercegovine i Dubrovačkog primorja“ u: Hrvatska misao, God. XI., br. 4/07, nova serija sv. 32., Sarajevo, str. 161-166.
Don Stjepan Putica tribun i zaštitnik dubravsko-stolačkih Hrvata katolika tijekom Hercegovačkog ustanka 1875.-1878. godine“ u: Stolačko kulturno proljeće, V.(2007.), Stolac, 2007., str. 33-45.
“Nepoznate i nedovoljno poznate nekropole, stećci i natpisi s neumskog područja”, Hercegovina, 21/2007., Mostar, 2007. str.113-138.
Don Mihovil Pavlinović i ustanak Hrvata u Hercegovini“ u: Drugi neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret – Don Mihovil Pavlinović i Neretva, Opuzen – Zagreb, 2007., str. 84-92

God. 2008.

Svećenici stradalnici Drugog svjetskog rata i poraća u trebinjskoj biskupiji“ u: Stolačko kulturno proljeće, VI.(2008.), Stolac, 2008., str. 93-102.
Zbirke Muzeja i postave Galerije u Neumu“ u: Hercegovina, 22/2008., str. 63-70, Mostar, 2008.
Kroz zbirke Muzeja i galerije u Neumu“ u: Suvremena pitanja, 6/2008., Mostar, 2008.
“Popisi izbjeglica iz donje Hercegovine u dubrovačko Primorje 1875.-1878. godine”, u: Humski zbornik, XINeum, 2008.
Povijest neumskog kraja“ u: Neum, 30 godina općine, Neum, 2008., str. 10-48.

God. 2009.

Uloga Hrvata u Hercegovačkom ustanku(1875.l1878.)“ u: Zbornik Radova Uloga Hrvata u Hercegovačkom ustanku (1875.-1878.), Ljubuški, 2009., str. 217-272.
Kroz prošlost župe Gradac, u: Humski zbornik, XII – Župa Gradac, Gradac, 2009., str. 13-74.
Kratka rodoslovna stabla obitelji kojih članovi danas žive na području župe Gradac“ u koautorstvu s don Antom Đerekom.u: Humski zbornik, XII – Župa Gradac, Gradac, 2009., str. 239-278.

God. 2010.

Kroz zbirke neumskog muzeja“, u: Stolačko kulturno proljeće, VII/2009., Stolac, 2009., str. 207-213.
Kasnoantička biskupija sarsenterensis“ u: Arheološka istraživanja u dubrovačko-neretvsnakoj županiji, znanstveni skup, 18.-21. listopada 2005. god., zbornik radova, Zagreb Dubrovnik, 2010., str. 125-135.
Crtice o rodnom kraju pjesnika Stojana Vučićevića“ u: Peti neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret Stojan Vučićević, književnik i žrtva, Opuzen – Zagreb, 2010., str. 142-148.Vučićević
Planištarenje: zašto i kako?“ u: Mučeništvo Marka Milanovića, priredio Pero Milanović, Mostar, 20109, str. 47-60.

God. 2011.

“Crtice iz rodoslovlja Nikole – Nine Buconjića”, u: Šesti neretvanski znanstveni i kulturni susret, Zagreb, 2011., str. 175-177
“Nekoliko svjedočanstava o katoličkoj crkvi sv. Petra u Zavali”, u: Humski zbornik, XIII – Od Dubrave do Dubrovnika, Neum – Dubrovnik, 2011., str. 301-332.
 
God. 2012.

“Pregled političkih i crkvenih zbivanja u vrijeme fra Nikole Šimovića”, u: Fra Nikola Šimović – poglavar i graditelj, u prigodi 100. obljetnice smrti (1912.-2012.), Mostar, 2012, str. 11-39.

 
God. 2014.
“O rodu Batinovića”, u: Stjepan Batinović svećenik vjere, Mostar, 2014., str. 23-33.
“Župa Hrasno u Dumino dob”, u: Stjepan Batinović svećenik vjere, Mostar, 2014., str. 35-52.
“Kroz prošlost župe Stjepan Krst,” u: Humski zbornik, XV – Župa Stjepan Krst (1974.-2014.), Stolac – Neum – Dubrovnik, 2014., str. 69-120.
God. 2015.
 
“Sedam stoljeća otoka Mrkana u naslovu trebinjskih biskupa” , u: Hercegovina 1/26, Mostar 2015., str. 89-114.
“Kratki pregled povijesti Trebinjske (Trebinjsko-mrkanske) biskupije”, u: Stolačko kulturno proljeće, XIII/2015., Stolac, 2015., str. 13-24.
 
God. 2016.
 
“Pripovijedanje austrijskog časnika Jerneja pl. Amdrejke u knjizi Slovenski fantje v Bosni in Hercegovini 1878., ob petindvajesetletnici bosanske zasedbe kao izvor o stanju i borbama u Dubravama u kolovozu 1878. godine”,  u Stolačko kulturno proljeće, XIV, 2016., Stolac, 2016., str. 49-61.
 
God. 2017.
 
“Povijesne crtice o Glumini, ishodištu Marijanovića i ostalih rodova nastalih od Pažina – posljednji Pažini u Glumini”, Humski zbornik XVII -U njegovoj se blizini moglo rasti, Mostar-Stolac-Neum, 2017., str. 79-95.
“Traganje za novim župnim sjedištima, osnivanje novih župa na području gornjih Dubrava i sjeverne Hercegovine,” u: Zbornik radova Bios, 100 godina župw Rotimlja, Rotimlja, 2017., str. 21-24.
 
God. 2018.
 

U tisku…

……………………………………………………………………..

Autor je objavio i nekolio serija konciznih  članaka u svrhu populariziranja domaće povijesti u raznim listovima koji nisu strogo znanstvenog karaktera:

 “Tragom benediktinaca u Hercegovini,” u: Crkva na kamenu, I/80., str. 13.2. “Dubrave u tursko doba”, u: Crkva na kamenu, 1/81., str.13.  “Simpozij o tisućljeću Trebinjske biskupije”, u: Crkva na kamenu, 6-7/84., str. 14-17.
 
           Popularno prikazana POVIJEST CRKVE U HERCEGOVINi u nizu članaka:
“Hercegovina u pretkršćansko doba”, u: Crkva na kamenu,4/81., str. 14.  “Pojava kršćanstva u Hercegovini”, u: Crkva na kamenu, 5/81., str. 14. “Procvat kršćanstva u Hercegovini”, u: Crkva na kamenu, 6/81., str. 14. “Dolazak naših predaka”, u: Crkva na kamenu, 7-8/81., str. 20.  “Krštenje naših predaka”, u: Crkva na kamenu, 9-10/81., str. 20. “Prvi koraci s Kristom”, u: Crkva na kamenu, 11/81., str. 14.  “Procvat Crkve u Hercegovini” u: Crkva na kamenu, 12/81. str. 14. “U susret kušnjama”, u: Crkva na kamenu, 1/82, str. 14.  “Hercegovo doba”, u: Crkva na kamenu, 2/82, str 12. “Stoljeća turskog uspona”, u: Crkva na kamenu, 3/82., str. 12. “Napredovanje i stradanja”, u: Crkva na kamenu, 4/82., 14.  “U susret slobodi”, u: Crkva na kamenu, 5-6/82., str. 22.  “Novo doba naše Crkve”, u: Crkva na kamenu, 7-8/82., str. 22.
         NAŠI VELIKANI – slavne osobe iz prošlosti, popularni prikaz života i značenja-
“Don Frane Milićević,” u: Crkva na kamenu, 1/80, 14.2.  “J. Ruđer Bošković“, u: Crkva na kamenu, 9/82, str. 14. “Kraljica Katarina Kosača”, u: Crkva na kamenu, 10/82., str. 13.  “Dr. Toma Natalis Budislavić”, u: Crkva na kamenu, 11/82., str 13. “Fra Petar Bakula”, u: Crkva na kamenu, 12/82., str. 13.   “Knez Mihael Višević”, u: Crkva na kamenu, 1/83., str. 13.  “Sveti Venancije”, u: Crkva na kamenu, 2/83, str. 13. “Mučenik don Nikola Bošković”, u: Crkva na kamenu, 3/83, str. 13.  “Fra Grga Martić”, u: Crkva na kamenu, 4/83., str. 13.  “Don Vid Maslać”, u: Crkva na kamenu, 8-9/83., str. 21.  “Sveti Leoplod Mandić”, u: Crkva na kamenu, 10/83., str. 13.  “Mučenik Bečkog rata don Ilija Bošković”, u: Crkva na kamenu, 11/83., str. 13.  “Isusovac Vinko Basile”, u: Crkva na kamenu, 12/83., str. 13.   “Šta znamo o Hercegu?“, u: Crkva na kamenu, 1/84., str. 13.  “Biskup fra Marijan Lišnjić”, u: Crkva na kamenu, 2/84., str. 13.  “Zaboravljeni svetac?” (kralj Ivan Vladimir) u: Crkva na kamenu, 3/84., str. 13. “Svetac s našeg krša?”, u: Crkva na kamenu, 8-9/84., str. 19.  “Don Marko – župnik Ravnog i Trebinje”, u: Crkva na kamenu, 7-8/85., str. 14.
            Nekoliko kraćih članaka O KULTURNOJ BAŠTINI
 
“Što znamo o gomilama?”, u: Crkva na kamenu, 10/84., str. 13. “Stećci – ‘bilizi’ života i smrti, u: Crkva na kamenu, 11/84., str. 13. “Zulum teških vremena” u: Crkva na kamenu,11/85., str. 13.  “O miru se više nije moglo govoriti”, u: Crkva na kamenu, 12/85., str. 13.
            Nekoliko kraćih prikaza prigodom GODINE SVETE BRAĆE ĆIRILA I METODA:
 
“Sv. Ćiril i Metod”, u: Crkva na kamenu, 1/85., str. 13.  “Pismo Sv. Braće”, u: Crkva na kamenu, 2/85., str. 13. “Bosančica – pismo naših pradjedova”, u: Crkva na kamenu, 3/85., str. 13.  “Iz Metodove baštine (1)“, u: Crkva na kamenu, 4/85., str. 13.  “Iz Metodove baštine (2)”, u: Crkva na kamenu, 5/85., str. 13.  “Iz povijesti glagoljaštva”, u: Crkva na kamenu, 6/85., str. 13.
 

 

Watch

Live Stream Current Sermon

REad

News & Stories

Prvopričesnici 2023.

Prvopričesnici 2023.

IVANO BABIĆBRUNO BABIĆMIHAEL BJELOPERAJURE BOGDANOVIĆMIA BUTIGANIVA ČARAPINAMARIETA ČULJAKROMEO DŽAJIĆDORA DŽONOTEA GALIĆKARLO GLAVINIĆLAURA GUSTINLANA KALAUZTOMISLAV KREČAKPETRA KREŠIĆJOSIP LJILJANIĆANTE MASLAĆANA MASLAĆIVAN MASLAĆGABRIELA MASLAĆMARIJA MATIĆBARBARA...

Devet stvari koje treba znati o Velikom četvrtku

Devet stvari koje treba znati o Velikom četvrtku

Na Veliki četvrtak završava korizmeno vrijeme, a večernjom svetom misom započinje Vazmeno trodnevlje. Evo devet najvažnijih stvari koje trebamo znati o Velikom četvrtku! 1. POČETAK VAZMENOG TRODNEVLJA Veliki četvrtak kroz dugo je vrijeme bio isključen iz...

Osam stvari koje bi svaki katolik trebao znati o Velikom petku

Osam stvari koje bi svaki katolik trebao znati o Velikom petku

SLAVLJE MUKE GOSPODNJE Veliki je petak dan na koji je žrtvovan Krist naša Pasha, kada Crkva razmišlja o muci svoga Gospodina i Zaručnika i klanja se križu,  te se spominje svog izlaska iz boka Krista usnuloga na križu i moli za spas svega svijeta. Evo...