Don Ivica Puljić

srp 14, 2010 | U prošlosti

A. Biografski podaci

Rođen 17. VI. 1948. na Brštaniku, općina Stolac, Hercegovina. Roditelji: Marko Puljić i Cvijeta r. Maslać.Don Ivica Puljić

1. ŠKOLOVANJE:

Osnovnu školu je pohađao 1955-1963. u Dabrici, na Brštaniku i u Crnićima – općina Stolac.

Klasičnu gimnaziju pohađao 1963-1967. god. u Humanističkoj srednjoj školi za odgoj klera ‘Ruđe Bošković’ u Dubrovniku, maturirao nakon služenja vojske 3. X. 1968. godine.
Filozofsko-teološki studij pohađao u centralnoj Visokoj Bogoslovnoj školi u Splitu 1968-1974. godine.
Za svećenika zaređen 1973. god. u Prenju, Hercegovina. Diplomirao je 29. listopada 1974. na Bogoslovnom Fakultetu u Zagrebu.
Magistrirao na Bogoslovnom Fakultetu u Zagrebu 11. ožujka 1986. godine.

2. SLUŽBE:

Kao svećenik službovao u više hercegovačkih mjesta: Dračevo, Grljevići, Trebinje, Mostar, Gabela, Hutovo i Neum.
Glavni urednik biskupijskog mjesečnika “Crkva na kamenu” od njegova pokretanja 1980. do 1985. godine.
Kao profesor predavao:
1979/80. u biskupskoj klasičnoj gimnaziji u Dubrovniku
1986-1991. na Vrhbosanskoj Visokoj Teološkoj školi u Sarajevu i u Bolu.
1987-1995. na Teološkom Institutu u Mostaru.

B. Bibliografija

– Uređivao Crkvu na kamenu kao prvi njezin glavni urednik od pokretanja do 1984. god.

– Pokrenuo (neke sveske i uredio, sam ili sa suradnicima) znanstveni zbornik pod naslovom Humski zbornik.

– U Hutovu pokrenuo izgradnju Zavičajne kuće i Lapidarija u crkvenom dvorištu.

– U Neumu u podrumskim prostorima otvorena U umjetnička Galerija 1998. god koja je 2007 ušla u sklop registrirane ustanove na razini Hercegovačko-neretvanske županije pod nazivom Muzej i galerija Neum.

– Sudjelovao na više simpozija i tribina (Zagreb, Zadar, Split, Dubrovnik, Sarajevo, Mostar, Stolac, Čapljina, Ljubuški, Ston, Ploče, Metković…)  s radovima koji obrađuju prošlost (povijest, arheologiju te etnografiju) Hrvata i Katoličke Crkve osobito na području od Neretve do Boke i brojnim drugim temama. Radovi su objavljivani u raznim zbornicima, monografijama i stručnim časopisima.

– Napisao brojne znanstveno-popularne i druge članke, osobito s područja povijesti, arheologije i etnografije u listovima najrazličitijeg karaktera u Crkva na Kamenu te povremeno pisao i u drugi listovima: Glasu Koncila, Katolički list, Vrhbosna, Hrvatsko Slovo, Dubrave hrid, Redarstvenik, Zvijezda Mora, razna glasila Matice Hrvatske, i dr. Domagoj… Čapljina

VAŽNIJI RADOVI:

God. 1980.

“Tragom benediktinaca u Hercegovini,” u: Crkva na kamenu, I/80., str. 13.

God. 1981.

“Dubrave u tursko doba”, u: Crkva na kamenu, 1/81., str.13.

God. 1984.

“Sveti Dimitrije je svetac opće Crkve!”, u: Crkva na kamenu, 4/84, str. 12-13.

God. 1985.

 „Povijesno-teološki simpozij povodom tisućljeća postojanja Trebinjske biskupije“ u: Croatica Christiana Periodica, 15, Zagreb 1985., str. 246-248.

God. 1986.

Trebinjsko-mrkanska biskupija u XIX stoljeću“ u: Studia Vrhbosnensia, I, Sarajevo, 1986., str. 91-119.

God. 1987.

U susret velikom jubileju“ u: Vrhbosna, 1/1987., str. 23-28.

God. 1988.

Prva stoljeća trebinjske biskupije“ u: Studia Vrhbosnensia, II, Sarajevo, 1988., str. 47-82.

God. 1989.

Lik nadbiskupa Stadlera prema spisima sačuvanim u Arhivu mostarskog ordinarijata“ u: Studia Vrhbosnensia, III, Sarajevo, 1989., str. 79-96.

God. 1991.

Crkvene prilike u vrijeme biskupovanja mons. Čule“ u: Za Kraljevstvo Božje, Mostar, 1991., str. 49-71.

God. 1994.

Kroz našu prošlost“ u: Hutovo, monografija, Mostar, 1994., str. 117-283.,
Život i okružje“ u: Hutovo, monografija, Mostar, 1994., str. 371-450,
Izbor iz religioznog stvaralaštva“ u: Hutovo, monografija, Mostar ,1994., str. 479-490.
Naša prezimena: korijeni i razvoj“ (skupa sa Stanislavom Vukorepom) u: Hutovo, monografija, Mostar, 1994 str. 285-370.

God. 1995.

Granice trebinjske biskupije“ u: Studia Vrhbosnensia, VII, Sarajevo, 1995., str. 443-460.
Neum, povijesna domovina Hrvata“ u: Humski zbornik, I – Neum – zavičaj i zemlja Hrvata, Neum, 1995., str. 11-110.

God. 1996.

Kroz povijest katoličkog tiska u Bosni i Hercegovini“ u: Studia Vrhbosnensia, VIII, Sarajevo, 1996., str. 7-32.
Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji“ u: Humski zbornik, II – Povijest hrvatskog Počitelja, Čapljina –   Zagreb, 1996., str. 88-150.
13.Uloga Hrvata i don Ivana Musića u Hercegovačkom ustanku“ u: Spomenica 120-te obljetnice ustanka hercegovačkih Hrvata, 1875. – 1995., Čapljina, 1996., str. 49-72.

God. 1997.

Stariji katolički sakralni objekti na području Popova“ u: Humski zbornik, III – Ravno – Popovo, Ravno – Zagreb, 1997., str. 141-162.
Hrvati dubrovačkog zaleđa“ u: Hrvatska obzorja, Split, 1997., 1, str. 107-128.

God. 1998.

Uspostava dubrovačke metropolije“ u: Tisuću godina dubrovačke nadbiskupije, Dubrovnik, 2001., str. 15-56.

God. 1999.

Stolac – sjedište kasnoantičke biskupije Sarsenterensis“ u: Humski zbornik, IV – Stolac u povijesti i kulturi Hrvata, Zagreb – Stolac, 1999., str. 93-116.
Vojvoda Musić i oslobođenje Stoca“ u: Humski zbornik, IV – Stolac u povijesti i kulturi Hrvata, Zagreb – Stolac, 1999., str.189-217.)

God. 2001.

Stradanja Hrvata tijekom Drugog svjetskog rata i poraća u istočnoj Hercegovini“, u: Humski zbornik, V, (uvodna rasprava sam, u ostalom dijelu knjige s koautorima), Zagreb, 2001.

God. 2002.

Stonsko-humska biskupija i počeci kršćanstva u Humskoj zemlji, u: Hercegovina, 8-9 (16-17), Mostar, 2002/2003., str. 23-30.
Šjor i povijest“ u: Radosni navjestitelj evanđelja, priredio Ilija Drmić, Mostar, 2002., str. 123-131

God. 2004.

Katolici donje Hercegovine i Istočna kriza“, Dubrovnik – Neum, 2004.
„Hrvati katolici donje Hercegovine i Istočna kriza – Hercegovački ustanak 1875.-1878.“ u: Humski zbornik, VII, Dubrovnik – Neum, 2004., II. (prošireno, popravljeno i popraćeno ilustracijama prethodno izdanje).
Crkvene prilike u zemljama hercega Stjepana Vukčića Kosače“ u: Fenomen „Krstjani“ u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, Sarajevo – Zagreb, 2005., str. 239-267.
Nove spoznaje o Hrvatima u Hercegovačkom ustanku (1875.-1878.)“ u: Stolačko kulturno proljeće, II.(2004.), Stolac, 2004., str. 7-24.

God. 2005.

Narodna nošnja Hrvata donje Hercegovine“ u: Hercegovina, 19/2005., Mostar, 2005., str. 183-201.
„Prilog proučavanja školstva kod Hrvata donje Hercegovine u doba osmanlijske vlade“ u: Stolačko kulturno proljeće, III.(2005.), Stolac, 2005., str. 145-154.

God. 2006.

Sarsenterska biskupija“ (u koautorstvu s dr. Antom Škegrom) u: Povijesni prilozi – historical contributions, god. 25/2006., Zagreb, 2006., str. 1-50.
The Diocese of Sarsenterensis“, (u koautorstvu s dr. Antom Škegro), Ljubljana, 2006., str. 219-241“ u: Arheološki vestnik 57/2006, Ljubljana.
Traganje za kasnoantičkom biskupijom sarsenterensis“ u: Stolačko kulturno proljeće, IV.(2006.), Stolac, 2006.,str.33-54.
Iz prošlosti dubljanskog hrvatskog pučanstva“ u: Humski zbornik, X – Dubljani, Ravno, 2006., str. 95-120.
Stradanja Hrvata u istočnoj Hercegovini tijekom Drugog svjetskog rata i poraća“, u: O žrtvama je riječ, zbornik radova III. hrvatskog žrtvoslovnog kongresa, Zagreb, 2006.

God. 2007.

Prilog pročavanju gospodarstvenih veza između donje Hercegovine i Dubrovačkog primorja“ u: Hrvatska misao, God. XI., br. 4/07, nova serija sv. 32., Sarajevo, str. 161-166.
Don Stjepan Putica tribun i zaštitnik dubravsko-stolačkih Hrvata katolika tijekom Hercegovačkog ustanka 1875.-1878. godine“ u: Stolačko kulturno proljeće, V.(2007.), Stolac, 2007., str. 33-45.
“Nepoznate i nedovoljno poznate nekropole, stećci i natpisi s neumskog područja”, Hercegovina, 21/2007., Mostar, 2007. str.113-138.
Don Mihovil Pavlinović i ustanak Hrvata u Hercegovini“ u: Drugi neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret – Don Mihovil Pavlinović i Neretva, Opuzen – Zagreb, 2007., str. 84-92

God. 2008.

Svećenici stradalnici Drugog svjetskog rata i poraća u trebinjskoj biskupiji“ u: Stolačko kulturno proljeće, VI.(2008.), Stolac, 2008., str. 93-102.
Zbirke Muzeja i postave Galerije u Neumu“ u: Hercegovina, 22/2008., str. 63-70, Mostar, 2008.
Kroz zbirke Muzeja i galerije u Neumu“ u: Suvremena pitanja, 6/2008., Mostar, 2008.
“Popisi izbjeglica iz donje Hercegovine u dubrovačko Primorje 1875.-1878. godine”, u: Humski zbornik, XINeum, 2008.
Povijest neumskog kraja“ u: Neum, 30 godina općine, Neum, 2008., str. 10-48.

God. 2009.

Uloga Hrvata u Hercegovačkom ustanku(1875.l1878.)“ u: Zbornik Radova Uloga Hrvata u Hercegovačkom ustanku (1875.-1878.), Ljubuški, 2009., str. 217-272.
Kroz prošlost župe Gradac, u: Humski zbornik, XII – Župa Gradac, Gradac, 2009., str. 13-74.
Kratka rodoslovna stabla obitelji kojih članovi danas žive na području župe Gradac“ u koautorstvu s don Antom Đerekom.u: Humski zbornik, XII – Župa Gradac, Gradac, 2009., str. 239-278.

God. 2010.

Kroz zbirke neumskog muzeja“, u: Stolačko kulturno proljeće, VII/2009., Stolac, 2009., str. 207-213.
Kasnoantička biskupija sarsenterensis“ u: Arheološka istraživanja u dubrovačko-neretvsnakoj županiji, znanstveni skup, 18.-21. listopada 2005. god., zbornik radova, Zagreb Dubrovnik, 2010., str. 125-135.
Crtice o rodnom kraju pjesnika Stojana Vučićevića“ u: Peti neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret Stojan Vučićević, književnik i žrtva, Opuzen – Zagreb, 2010., str. 142-148.Vučićević
Planištarenje: zašto i kako?“ u: Mučeništvo Marka Milanovića, priredio Pero Milanović, Mostar, 20109, str. 47-60.

God. 2011.

“Crtice iz rodoslovlja Nikole – Nine Buconjića”, u: Šesti neretvanski znanstveni i kulturni susret, Zagreb, 2011., str. 175-177
“Nekoliko svjedočanstava o katoličkoj crkvi sv. Petra u Zavali”, u: Humski zbornik, XIII – Od Dubrave do Dubrovnika, Neum – Dubrovnik, 2011., str. 301-332.
 
God. 2012.

“Pregled političkih i crkvenih zbivanja u vrijeme fra Nikole Šimovića”, u: Fra Nikola Šimović – poglavar i graditelj, u prigodi 100. obljetnice smrti (1912.-2012.), Mostar, 2012, str. 11-39.

 
God. 2014.
“O rodu Batinovića”, u: Stjepan Batinović svećenik vjere, Mostar, 2014., str. 23-33.
“Župa Hrasno u Dumino dob”, u: Stjepan Batinović svećenik vjere, Mostar, 2014., str. 35-52.
“Kroz prošlost župe Stjepan Krst,” u: Humski zbornik, XV – Župa Stjepan Krst (1974.-2014.), Stolac – Neum – Dubrovnik, 2014., str. 69-120.
God. 2015.
 
“Sedam stoljeća otoka Mrkana u naslovu trebinjskih biskupa” , u: Hercegovina 1/26, Mostar 2015., str. 89-114.
“Kratki pregled povijesti Trebinjske (Trebinjsko-mrkanske) biskupije”, u: Stolačko kulturno proljeće, XIII/2015., Stolac, 2015., str. 13-24.
 
God. 2016.
 
“Pripovijedanje austrijskog časnika Jerneja pl. Amdrejke u knjizi Slovenski fantje v Bosni in Hercegovini 1878., ob petindvajesetletnici bosanske zasedbe kao izvor o stanju i borbama u Dubravama u kolovozu 1878. godine”,  u Stolačko kulturno proljeće, XIV, 2016., Stolac, 2016., str. 49-61.
 
God. 2017.
 
“Povijesne crtice o Glumini, ishodištu Marijanovića i ostalih rodova nastalih od Pažina – posljednji Pažini u Glumini”, Humski zbornik XVII -U njegovoj se blizini moglo rasti, Mostar-Stolac-Neum, 2017., str. 79-95.
“Traganje za novim župnim sjedištima, osnivanje novih župa na području gornjih Dubrava i sjeverne Hercegovine,” u: Zbornik radova Bios, 100 godina župw Rotimlja, Rotimlja, 2017., str. 21-24.
 
God. 2018.
 

U tisku…

……………………………………………………………………..

Autor je objavio i nekolio serija konciznih  članaka u svrhu populariziranja domaće povijesti u raznim listovima koji nisu strogo znanstvenog karaktera:

 “Tragom benediktinaca u Hercegovini,” u: Crkva na kamenu, I/80., str. 13.2. “Dubrave u tursko doba”, u: Crkva na kamenu, 1/81., str.13.  “Simpozij o tisućljeću Trebinjske biskupije”, u: Crkva na kamenu, 6-7/84., str. 14-17.
 
           Popularno prikazana POVIJEST CRKVE U HERCEGOVINi u nizu članaka:
“Hercegovina u pretkršćansko doba”, u: Crkva na kamenu,4/81., str. 14.  “Pojava kršćanstva u Hercegovini”, u: Crkva na kamenu, 5/81., str. 14. “Procvat kršćanstva u Hercegovini”, u: Crkva na kamenu, 6/81., str. 14. “Dolazak naših predaka”, u: Crkva na kamenu, 7-8/81., str. 20.  “Krštenje naših predaka”, u: Crkva na kamenu, 9-10/81., str. 20. “Prvi koraci s Kristom”, u: Crkva na kamenu, 11/81., str. 14.  “Procvat Crkve u Hercegovini” u: Crkva na kamenu, 12/81. str. 14. “U susret kušnjama”, u: Crkva na kamenu, 1/82, str. 14.  “Hercegovo doba”, u: Crkva na kamenu, 2/82, str 12. “Stoljeća turskog uspona”, u: Crkva na kamenu, 3/82., str. 12. “Napredovanje i stradanja”, u: Crkva na kamenu, 4/82., 14.  “U susret slobodi”, u: Crkva na kamenu, 5-6/82., str. 22.  “Novo doba naše Crkve”, u: Crkva na kamenu, 7-8/82., str. 22.
         NAŠI VELIKANI – slavne osobe iz prošlosti, popularni prikaz života i značenja-
“Don Frane Milićević,” u: Crkva na kamenu, 1/80, 14.2.  “J. Ruđer Bošković“, u: Crkva na kamenu, 9/82, str. 14. “Kraljica Katarina Kosača”, u: Crkva na kamenu, 10/82., str. 13.  “Dr. Toma Natalis Budislavić”, u: Crkva na kamenu, 11/82., str 13. “Fra Petar Bakula”, u: Crkva na kamenu, 12/82., str. 13.   “Knez Mihael Višević”, u: Crkva na kamenu, 1/83., str. 13.  “Sveti Venancije”, u: Crkva na kamenu, 2/83, str. 13. “Mučenik don Nikola Bošković”, u: Crkva na kamenu, 3/83, str. 13.  “Fra Grga Martić”, u: Crkva na kamenu, 4/83., str. 13.  “Don Vid Maslać”, u: Crkva na kamenu, 8-9/83., str. 21.  “Sveti Leoplod Mandić”, u: Crkva na kamenu, 10/83., str. 13.  “Mučenik Bečkog rata don Ilija Bošković”, u: Crkva na kamenu, 11/83., str. 13.  “Isusovac Vinko Basile”, u: Crkva na kamenu, 12/83., str. 13.   “Šta znamo o Hercegu?“, u: Crkva na kamenu, 1/84., str. 13.  “Biskup fra Marijan Lišnjić”, u: Crkva na kamenu, 2/84., str. 13.  “Zaboravljeni svetac?” (kralj Ivan Vladimir) u: Crkva na kamenu, 3/84., str. 13. “Svetac s našeg krša?”, u: Crkva na kamenu, 8-9/84., str. 19.  “Don Marko – župnik Ravnog i Trebinje”, u: Crkva na kamenu, 7-8/85., str. 14.
            Nekoliko kraćih članaka O KULTURNOJ BAŠTINI
 
“Što znamo o gomilama?”, u: Crkva na kamenu, 10/84., str. 13. “Stećci – ‘bilizi’ života i smrti, u: Crkva na kamenu, 11/84., str. 13. “Zulum teških vremena” u: Crkva na kamenu,11/85., str. 13.  “O miru se više nije moglo govoriti”, u: Crkva na kamenu, 12/85., str. 13.
            Nekoliko kraćih prikaza prigodom GODINE SVETE BRAĆE ĆIRILA I METODA:
 
“Sv. Ćiril i Metod”, u: Crkva na kamenu, 1/85., str. 13.  “Pismo Sv. Braće”, u: Crkva na kamenu, 2/85., str. 13. “Bosančica – pismo naših pradjedova”, u: Crkva na kamenu, 3/85., str. 13.  “Iz Metodove baštine (1)“, u: Crkva na kamenu, 4/85., str. 13.  “Iz Metodove baštine (2)”, u: Crkva na kamenu, 5/85., str. 13.  “Iz povijesti glagoljaštva”, u: Crkva na kamenu, 6/85., str. 13.